image001

C/HOSPITAL, 11 - 08540 – CENTELLES
TEL: 93 881 02 61  i  93 881 17 22
FAX: 93 881 16 05
www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles   
E-mail: sagratscors.centelles@gmail.com

foto1
    INICI  ESCOLA   ORGANITZACIÓ    CURS   PROJECTES D'ESCOLA   SERVEIS ESCOLARS   ACTIVITATS I FESTES   AMPA   PREINSCRIPCIÓ    AULA VIRTUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CRITERIS METODOLÒGICS

Tots els plantejaments metodològics emprats persegueixen facilitar l'aprenentatge significatiu en tots i cadascun dels educands, fent així possible la construcció personal del propi coneixement.
Així doncs, adequant la proposta educativa a les necessitats manifestades per cada alumne:

- Cerquem, inicialment, desvetllar l'interès i la motivació pels nous aprenentatges.

- Avaluem el punt de partida en que es troba cada un dels alumnes i adeqüem les propostes educatives a les diferents situacions detectades.

- Fem ús de tècniques, medis i recursos diversos per a facilitar els diferents aprenentatges.

- Fem un seguiment del progrés dels alumnes tot avaluant de forma continuada els avenços i canvis que es produeixen.

- Revisem i modifiquem els plantejaments i mètodes d'aprenentatge aplicats en relació a les necessitats trobades durant l'avaluació del procés individual d'aprenentatge. Planifiquem, si cal, nous recursos i activitats de reforç i/o ampliació.

- Atenem l'avaluació final per determinar l'assoliment dels objectius proposats i la situació en que es troba cada educand.
angles3
angles2

Altres elements que prioritzen en l'enfocament que donem a la tasca educadora són:

- L'adequació constant de la intervenció educativa d'acord amb les necessitats i interessos detectats: Aplicant mètodes diferents segons els casos; adaptant els objectius i/o continguts; programant i realitzant activitats diferenciades d'ampliació, aprofundiment o reforç; utilitzant recursos variats; fent agrupaments diferents de treball (grups reduïts, agrupaments flexibles...); utilitzant diferents sistema d'avaluació...

- El treball i la coordinació dels equips de professors i tutors de cicle i d'etapa que comporta la planificació conjunta dels criteris educatius a compartir, l'elaboració de programes coordinats i seqüenciats, el seguiment continuat i en equip del progrés dels alumnes...

- La connexió habitual amb les famílies (entrevistes, reunions, trobades, informes...) per compartir la tasca educativa comuna tot avaluant el progrés i les necessitats i formes d'intervenció necessàries per a cada alumne/a.

- La formació permanent del professorat a través del treball setmanal per equips de cicle, d'àrea o departament, l'assistència habitual a cursets de perfeccionament, reciclatge, investigació...

- L'elaboració d'un Projecte Educatiu anual, que emmarca el treball a realitzar des de tots els sectors de la Comunitat Educativa, relacionat, especialment, amb aquelles actituds i valors que es considera cal potenciar d'una forma més especial.

- La incorporació i ampliació constant dels recursos tècnics i tecnològics a utilitzar pels alumnes i mestres (recursos àudio-visuals, Informàtica, Internet...).
1x12
padrins3


 www.xtec.cat/esc-sagratscors-centelles         E-mail:  sagratscors.centelles@gmail.com