<contingut dinàmic TWITTER>

<Aquest espai no és visible pels visitants del web>PROJECTE
EDUCATIU


CARÀCTER PROPI

QUI SOM

L’escola Sagrats Cors de Centelles forma part del grup d’escoles de les Missioneres dels Sagrats Cors,
integrat pels següents centres:

 • Les escoles de la congregació seguim els principis que ens va llegar Sor Maria Rafaela (Sebastiana Lladó Sala) fundadora de les Missioneres dels Sagrats Cors.

 • El carisma que ella va voler inculcar en les seves religioses va ser que eduquessin a la persona en totes les seves dimensions, des d’una perspectiva humana i familiar, seguint el model d’estimació i amor dels Cors de Jesús i de Maria. Una de les frases més boniques que se li atribueixen diu: “L’educació il•luminada per la fe requereix un ambient senzill, bondadós, familiar i acollidor”

 • Aquesta és bàsicament la tasca que des de l’any 1939 es va duent a terme a l’escola Sagrats Cors de Centelles: partint d’un model cristià d’estimació al proïsme, d’acollir i acompanyar a tots els alumnes en el seu procés de creixement i maduració personal al llarg de totes les etapes dels ensenyaments bàsics i obligatoris.

 • Percebem el camí de l’ensenyança com una manera de poder acompanyar els/les alumnes en el seu procés de desenvolupament personal incidint en totes les seves dimensions.

 • Creiem en la necessitat que tenen les persones de formar-se i de créixer, adquirint els valors que la constituiran com un ésser en plenitud: interioritat, solidaritat, autenticitat, justícia, amabilitat, acostament a l’altre…

 

PROPOSTA EDUCATIVA

Resposta al dret a l’educació i a la llibertat d’ensenyament que li reconeix la Constitu­ció Espanyola, els Estatuts d’Autonomia i les lleis d’educació respectives de cada Comunitat Autònoma.

La nostra societat democràtica i pluralista, té el deure de garantir l’exercici dels següents drets i llibertats:

 • Promoure el total desenvolupament de la persona.
 • Escollir el tipus d’educació.
 • Crear i dirigir escoles.
 • Exercir la seva acció do­cent amb llibertat.
 • Dret a l’educació.

 

LES NOSTRES ESCOLES

Promouen la formació integral dels alumnes, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món i els preparen per participar activament en la transformació i millora de la societat. Arrelades en la cultura del nostre temps i inserides en la realitat social del nostre entorn

 • Escoles inclusives.
 • Respectuo­ses envers les característiques i les conviccions de tots els que s’hi acosten.
 • Obertes als canvis i transformacions propis de la nostra societat.
 • Compten amb un equip estable, cohesionat i coordinat de professionals de l’educació.
 • Promouen la participació activa de tota la Comunitat Educativa.
 • S’insereixen en la realitat sòcio-cultural.
 • Volen dur a terme una tasca evangelitzadora.
 • Crítiques amb si mateixes.
 • Corresponsables i solidàries amb totes les altres escoles de l’entorn.

 

OBJECTIUS

Afavorir el desenvolupament i la maduració harmònica de tots i en totes les seves dimensions. Ajudem als alumnes a:

 • Assolir un nivell satisfactori d’equilibri i d'estabilitat personal.
 • Adquirir les competències necessàries per interactuar i comunicar-se de forma assertiva.
 • Aconseguir que la seva inserció en la societat es realitzi de forma autònoma, crítica, responsable i constructiva
 • Assolir uns valors i actituds responent a un model cristià d’estimació, valoració i respecte envers un mateix i envers tots els altres i l'entorn.
 • Descobrir la pròpia interioritat.

La formació religiosa ha de tenir sempre el caràcter d’un oferiment respectuós envers la llibertat de tots.

 • Educar en la llibertat i per la llibertat, per la justífica, el respecte i la solidaritat, per la convivència i la pau.
 • Enunciar el missatge de Jesús a través d’un plantejament fonamentat, obert, ampli, integrador i alhora, crític del fet religiós.
 • Afavorir la descoberta de la fe i la coherència entre aquesta i el conjunt de sabers, valors, actituds i comportaments.
 • Aprendre a viure amb satisfac­ció, plenitud i oferiment la seva pròpia condició humana i espiritual.

 

ESTIL EDUCATIU

Seguint l’estil educatiu de Sor Maria Rafaela, l’educació integral de la persona des de l’acolliment, l’acompanyament, la solidaritat i el respecte, definim el nostre Estil Educatiu en els següents punts:

Ambient educatiu fonamentat en:

 • L’amor i l’estimació.
 • Una relació cordial i familiar.
 • L’alegria.
 • El treball.

Tracte basat en:

 • El respecte.
 • La solidaritat i el compromís.
 • L’acompanyament.

Trets personals més representatius:

 • Reflexió.
 • Sentit de la responsabilitat.
 • L’esforç.

Metodologia centrada en:

 • Pedagogia humana, activa, realista, pràctica i creativa.
 • Plantejaments dinàmics.
 • Harmonització entre exigència i flexibilitat.
 • Educació motivadora.
 • Sentiment de pertinença a una comunitat.
 • Estabilitat, equilibri, implicació i coordinació dels equips docents.

 

CONTINGUTS PRIORITARIS

L’aportacio coordinada de tota la Comunitat Educativa fa que poguem oferir una educació de qualitat per a tothom. Per això:

 • Donem una resposta, el més personalitzada possible.
 • Fem un element de riquesa la vivència i comprensió del fet diferencial.
 • Ens endinsem en el coneixement de la pròpia interioritat.
 • Fomentem el desvetllament de la consciència ecològica.
 • Atenem l’àmbit cognoscitiu desenvolupant l’intel·lecte i totes les habilitats i les competències bàsiques.
 • Afavorim l’educació a través del moviment.
 • Estimulem el desenvolupament de la dimensió artística i creativa.
 • Promovem l’adquisició d’hàbits d’autonomia, d’estudi i de treball.
 • Afavorim la iniciativa personal.
 • Posem els avenços tecnològics al servei de l’educació.
 • Potenciem l’adquisició d’habilitats socials.
 • Eduquem per la pau i la no violència.
 • Afavorim comportaments cívics, participatius i respectuosos.
 • Lluitem per aconseguir la igualtat de les persones.
 • Projectem l’educació més enllà de l’aula.

Contemplem l’avaluació com un procés d’aprenentatge, regulador, bàsic i continu.

Considerem indispensable la formació permanent dels educadors.

 

COMUNITAT EDUCATIVA

El model d'educació de l'escola exigeix una autèntica comunitat educativa, on tots, des del seu lloc, ens sentim formant part d'una mateixa família.

Els estaments que l'integren:

 • Institució Titular.
 • Els alumnes i les alumnes.
 • Els docents.
 • El Personal d'Administració i Serveis.
 • Els pares i mares.
 • L'associació de mares i pares (AMPA).

Entenent la relació constant entre totes les parts que la formen un element clau pel desenvolupament i l'aprenentatge dels infants i joves de les nostres escoles.

 

MODEL DE GESTIÓ

Per tal d’assolir la formació integral dels alumnes tenim:

 • Un Projecte Educatiu que concreta i explicita la nostra proposta educativa.
 • Unes Normes d’Organització i Funcionament que regulen la vida de l’escola.
 • El Consell Escolar que fomenta la corresponabilitat entre els membres de la Comunitat Educatiuva.
 • Un Equip Directiu que garanteix el treball conjunt de tots els implicats en el fet educatiu.
 • Els equips de treball, departaments i comissi­ons que asseguren que els plantejaments del Caràcter Pròpi es materialitzin a les aules.
 • La Comissió de Pastoral que col·labora en la tasca comuna d’educar en valors seguint l’estil que ens va marcar Sor Maria Rafaela.

IDEARI DEL CENTRE

ideari-1

Una escola de qualitat oberta a tothom.

Una escola d''iniciativa social, plural, que es fonamenta en els valors humans i cristians.

Que col·labora amb les famílies en l''educació integral dels seus fills/es.

ideari-4

Que fomenta l''educació en valors i l''adquisició d''habits d''autonomia i aprenentatge.

ideari-5

Que dona resposta a la diversitat dels seus alumnes.

ideari-6

Que fa de l''alumne el protagonista del propi creixement  i aprenentatge.

ideari-7

Que es defineix com a l''escola catalana i viu arrelada a la societat i a l''entorn.

PRINCIPIS PEDAGÒGICS
I ORGANITZATIUS

PRINCIPIS PEDAGÒGICS

Actualment, el món educatiu es troba immers en un profund canvi de paradigma. Per aquest motiu, aquest curs a l’escola continuarem apostant pel canvi metodològic posant les mires en el treball per competències. Fruit de la nostra trajectòria educativa i del moment social que vivim intentem donar una resposta educativa adaptada a l’alumnat del segle XXI.

Els estudis afirmen que l’alumnat del segle XXI s’ha de formar per ser un bon comunicador amb habilitats lingüístiques, d’escolta activa, i assolir estratègies per cooperar, arribar a acords, prendre decisions…També serà important que aprengui a ser respectuós amb les persones que l’envolten i pugui adaptar-se a diferents situacions. D’altra banda, caldrà donar-li les eines necessàries per ser una persona creativa, autònoma, responsable i capaç d’esforçar-se per aconseguir els objectius que es proposi, afrontant qualsevol situació amb actitud crítica i positiva.

QUINES COMPÈTENCIES NECESSITA L’ALUMNE PEL SEU FUTUR PERSONAL I PROFESSIONAL?

COMUNICACIÓ

SABER ESCOLTAR

PARTICIPACIÓ /
COOPERACIÓ

RESPECTE

AUTONOMIA

ACTITUD CRÍTICA
I POSITIVA

RESPONSABILITAT

ESFORÇ

VERSATILITAT

CREATIVITAT

PRINCIPIS D’APRENENTATGE

 • CREATIVITAT
 • CONNEXIÓ
 • VIVÈNCIA
 • EMOCIÓ
 • OBJECTIU
 • SENTIT
 • CONTEXTUALITZACIÓ

Tal i com s’explicita en el nostre Caràcter Propi, assolir la formació integral dels nostres alumnes, és un dels objectius principals que tenim com a escola. Per aconseguir formar l’alumnat en les competències necessàries pel seu futur, el Projecte Educatiu de la nostra escola es basa en set principis d’aprenentatge:

 • Contextualitzar l’aprenentatge en la realitat de l’alumnat.
 • Connectar els coneixements entre sí.
 • Definir un objectiu clar.
 • Donar un sentit a l’aprenentatge.
 • Fomentar la creativitat.
 • Vivenciar l’aprenentatge.
 • Aprendre a través de les emocions.


Algunes de les metodologies actives i innovadores que ens permetran treballar tenint en compte aquests principis, en funció de les necessitats dels grups-classe, són les següents:

 • Aprenentatge basat en projectes.
 • Espais.
 • Aprenentatge basat en problemes.
 • Aprenentatge cooperatiu.
 • Racons.
 • Aprenentatge i servei.

METODOLOGIA:

icon-metodologia-1

APRENENTATGE
COOPERATIU

icon-metodologia-2

APRENENTATGE
BASAT EN PROBLEMES

icon-metodologia-3

ESPAIS

icon-metodologia-4

RACONS

icon-metodologia-5

APRENENTATGE
BASAT EN PROJECTES

icon-metodologia-6

APRENENTATGE
I SERVEI

AVALUACIÓ:

L’avaluació també és un element important en el treball per competències. L’avaluació és un procés d’aprenentatge i l’alumnat també aprendrà a autoavaluar-se i coavaluar. Paral·lelament el professorat farà un seguiment de tot aquest procés. Per aconseguir-ho, s’utilitzaran diferents eines d’avaluació, des de rúbriques, dianes, mapes mentals, exàmens..., en funció dels objectius de treball.

Tal com diu el proverbi africà “Per educar un infant cal tota la tribu”, així mateix per aconseguir un canvi metodològic tan profund és necessària la implicació i el treball de tota la Comunitat Educativa.
Per aquest motiu, agraïm la vostra implicació i suport en aquest procés.

PRINCIPIS ORGANITZATIUS

EL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ PARTEIX D’UN CLAUSTRE ESTABLE I COHESIONAT, AMB UNA ÀMPLIA EXPERIÈNCIA EN EL CAMP DOCENT QUE CERCA LA IMPLICACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA.

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

 • Consell Escolar.
 • Equip Directiu.
 • Claustre de professors:
  • Etapa d’Infantil
  • Etapa de Primària.
  • Etapa de Secundària.
  • Equip Psicopedagògic.
  • Departaments d’àmbits (científico-matemàtic, lingüístic, social-artístic-religiós)
  • Comissions de treball per etapes.
  • Organització de tutors
 • Organigrama del Centre:
  • Titularitat: Sebastiana Ollers Puigserver
  • Representant de la titularitat: Andrés Ortega Cruz
  • Direcció Secundària: Martí Valldeneu Urpina
  • Direcció Infantil i Primària: Jordi Romeu Surriba
  • Cap d’estudis: Anna Ferré Caraballo
  • Coordinadora Infantil: Anna Muntada Boix
  • Coordinadorta Primària: Gina Fernández Planas
  • Coordinadora Secundària: Montse Ortega López

ORGANITACIÓ PEDAGÒGICA

 • Grups heterogènis.
 • Escola inclusiva que vetlla pels alumnes amb necessitats educatives especials.
 • Tutoria de grup per potenciar el sentit de pertinença.
 • Tutories individuals a partir de Cicle Superior i ESO per fer un seguiment més personalitzat dels alumnes i les famílies.
 • Agrupaments flexibles heterogènis en algunes matèries.
 • Iniciem el treball entre alumnes de diferents edats del mateix cicle en determinades matèries per afavorir l’autonomia i la responsabilitat.
 • Estem adaptant aules i espais dinàmics per afavorir els agrupaments de classes amb més d’un mestre/a a l’aula.
 • Personal auxiliar d’atenció individualitzada.
 • Entrevista tutor/a / família mínim un cop al curs.

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Apostem per potenciar les llengües com a eina imprescindible de comunicació.

 • 2 auxiliars de conversa
 • Escola examinadora oficial dels Exàmens de Cambridge
 • Llengua estrangera, anglès, des de P3 fins a 4t d’ESO
 • A secundària, s’introdueix l’anglès dins d’algunes matèries
 • Projectes competencials de llengua anglesa (Workshops, storytelling…)
 • Segona llengua estrangera, francès, com a optativa de 1r a 4t d’ESO
 • Projectes competencials interdisciplinars entre les llengües catalana i castellana i altres matèries com el medi
 • Participem en diferents concursos lingüístics i literaris

NOVES TECNOLOGIES

POSEM ELS AVENÇOS TECNOLÒGICS AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ

Totes les aules equipades amb projectors i portàtils

Tablets a Educació Infantil i Cicle Inicial

Cada alumne/a disposa d’un ordinador personal a Secundària (Chromebook)

Compte de correu Google gestionada per l’escola per a cada alumne/a a partir de Cicle Superior i ESO

Punt d’accés Wifi a la xarxa d’Internet

Programa de gestió acadèmica i de comunicació família/escola Alexia

Participació en Jornades d’Innovació Tecnològica

Robòtica i programació a ESO

Ús de les xarxes socials

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Cookies.